ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-31 13:43:12 przez Kamil Łabędź

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Łabędź.
 • E-mail:
 • Telefon: 957631080

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: Strzelce Kraj.
  ul. Gorzowska 15
 • E-mail:
 • Telefon: 957631080

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się bezpośrednio przy drodze głównej, jest łatwy do zlokalizowania, wejście do budynku znajduje się na parterze, z poziomu chodnika dzielą je trzy stopnie, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Dostęp do biur położonych na piętrze wyłącznie przez klatkę schodową, brak windy, przy schodach zamontowane są barierki. Obsługa interesanta może odbywać się na parterze budynku.

Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, kontakt za pośrednictwem dedykowanego tłumacza należy zgłaszać z wyprzedzeniem za pomocą podanych sposobów komunikacji.

« powrót do poprzedniej strony